�zdemir Sabanc�

�ZDEM�R SABANCI (1941 - 1996)

Sad�ka-Hac� �mer Sabanc� �iftinin en k���k o�lu olan �zdemir Sabanc�, 1941 y�l�nda Adana'da do�du. Tarsus Amerikan Koleji'nde lise ��renimini tamamlad�ktan sonra, �ngiltere Manchester'da Kimya M�hendisli�i tahsili yapt�. Daha sonra �svi�re'de ayn� konuda ihtisas sahibi oldu. �zdemir Sabanc�, Sabanc� Toplulu�u'nun en b�y�k sanayi birimlerinden Sasa �irketini kuran ve geli�tiren ki�iydi. Ilgi alan� olan petrokimya konusunda �retti�i ba�ar�l� projelerle, Sasa'y� dev bir kimya tesisi haline getirdi.
 
Otomotive olan �zel ilgisi ile Temsa'da Mitsubishi Maraton otob�sleri, minib�sleri ve ticari ara�lar�n�n �retimini ba�latt�. Proje �retme konusunda �st�n yetene�i olan �zdemir Sabanc�, Japonlarla % 50-50 ortakl�kla Toyotasa ve Yazakisa fabrikalar�n�n kurulu�unu sa�lad�. �zdemir Sabanc�'n�n b�y�k �abalar�yla kurulan Toyota otomobil fabrikas� T�rk otomotiv sanayiinde �a�da� teknolojiye ge�i�te ve d��a a��lmada kilometre ta�� oldu.
 
Sabanc� Holding Sentetik Elyaf Otomotiv ve Plastik Grubu Ba�kan� olan �zdemir Sabanc�'ya Sasa, Temsa, Toyotasa, Pilsa, Yazakisa, Sapeksa ve Akkardansa �irketleri ba�l�yd�.
 
1970 y�l�nda Sevda Giri�ken'le evlenen �zdemir Sabanc�, Demir ve Serra ad�nda iki �ocuk sahibiydi.
 
Hac� �mer Sabanc� Vakf� taraf�ndan "�zdemir Sabanc�" ad�n� ta��yan �stanbul'da bir lise ve �sk�dar Amerikan Lisesi'nde spor salonu, Adana'da �ukurova �niversitesi'nde kapal� y�zme havuzu, Antalya'da kongre ve konser salonu ve �sparta'da hidroterapi havuzu yapt�r�ld�.