Skip to main content.

Ortaya ��k��

Benim g�nl�mden ge�en �udur. �zmir - istanbul diye ay�rmayal�m, bir tane b�y�k �elenk yapt�ral�m ve bu Talas'li arkada�lar� ad�na olsun. Ondan sonra da aram�zda katk� yapacak ki�ilerden gelen ba���larla (�elenk almak i�in verece�imiz paralar) onun ad�na bir sayfa a�al�m ve herkes oraya H�sn� abi hakk�nda d���nd�klerini onunla payla�t�klar� an�lar� yazs�n, resimlerini bulal�m ve onun bir sayfas�n� yapal�m ve hat�ras�n� sonsuza kadar ya�atal�m. Bu i�i yaparken de toplad���m�z paralar bir havuzun i�inde TAC mezunlar derne�ince saklan�yor olacak ve her y�l onun getirisi ile maddi imkan� olmayan ��rencilere bu para burs olarak d�necek. Daha g�zel bir proje d���nemiyorum H�sn� Ab�y� ya�atacak.

H�sn� A�abey i�in ben bir tu�la i�in ba��� yaparak bir kampanya ba�lat�yorum. Orada umar�m onun hat�ras�n� ya�ataca��z.

 

Katk�lar

Bu �ok iyi bir fikir. Di�er ba�kaca y�ntemler bulunabilir belki ama, ben Cengiz'in fikrini �ok be�endim. Ben tu�la icin katkida bulunacagim.

 

Yaz�lanlar

Ba�ta kederli ailesi olmak �zere Talas ve TAC, camias�na, sonra da herkese ba�sa�l��� dilerim. Tan�y�p, bilip de sevmeyeni olmayan, can dost, adam gibi adam, H�sn�'m�z, i�iklar i�inde yats�n. Bu camia da, hi� olmazsa bir m�ddet ba�ka ac� g�rmesin.

 

Babam, Salih Arkan '68 sayesinde tan�d���m, sohbetine doyumsuz, �ok g�lery�zl�, abimizi kaybetti�imizi �z�nt� ile ��rendim. T�m sevenlerinin ba�� sa�olsun, allah sab�r versin.

 

Sevgili H�sn� Himam a�abeyimize Tanr�dan rahmet, yak�nlar�na ve arkada�lar�na ba� sa�l��� dilerim. Mekan� cennet olsun.

 

TALAS'61 - sinif arkadasim, hakiki dost , guzel ve sevecen insan H�SN� H�MAM d�n gece, yata��nda uykusunda iken , kalp krizinden vefat etmi�tir. Tesad�f odur ki, bug�n yap�lacak olan TAC 45. y�l s�n�f toplant�s�, H�sn� Himam'� anma toplantisi gibi olacakt�r. �ok arzu etmemize ra�men kat�lamad���m toplant�da, H�sn�'den g�zel an�lar teselli olacakt�r. H�SN�'N�N RUHU �AD OLSUN. Hepimizin ba�� sa� olsun...

 

Sevgili H�sn�'ye Tanr�dan rahmet, ailesine, camiam�za ba�sa�l��� diliyorum. I��klar i�inde uyusun sonsuzlu�unda...

 

�ok �al��t�n, yoruldun. Mutlu bir e�, sevilen bir babayd�n. �u anda yurtd���nda oldu�um i�in son yolculu�una kat�lamayaca��m. Bence biraz erken oldu. Enfarkt�s ge�irdi�imde Ayval�k'tan getirdi�in da� �ileklerini ve faydalar�n� en ince detay�na kadar anlatman� hi� unutmad�m. Mekan�n cennet olsun sevgili karde�im. E�ine, k�zlar�na ve seni seven herkese ba�sa�l��� diliyorum. Huzur i�inde yat, ruhun �ad olsun.

 

Talas'da bir y�l beraber oldu�umuz H�sn� a�abeye Allah'dan rahmet, t�m ailesine, yak�nlar�na ve camiam�za ba�ssa�l��� dilerim.

 

H�sn� Himam a�abeye rahmet, ailesine, dostlar�na sab�r diliyorum.

Sevgili Hocam Kitab�ndan

11 Ekim 1967
Sevgili Hocam
 
Uzun m�ddetten beri size mektup yazam�yorum. Sebebi de mal�m. Tembellik deyin, isterseniz. Ya da ihmalk�rl�k, herhalde ikisi de ayn� derecede sebep.
 
Nihayet yeni bir y�l geldi �att�. 1967-1968 ders y�l�n� bu fakir, Erzurum'da gene garip bir ki�i olarak ge�irecek. Hem ���nc� y�l�n�, hem de �ilesini dolduracak. Can�ma tak etti art�k, Hocam. Ama �unun �uras�nda da bir senecik kald�. Zaten ba�l�ca tesellim de bu ya...
 
Bu sene ���nc� s�n�f� okuyorum. Hani, �aka maka fak�ltenin kartlar�ndan biri oldum, Hocam.
 
Do�ru mudur, bilmiyorum ama bu sene Mart'ta Demir �nal da Erzurum T�p Fak�ltesi'ne geliyormu�.
 
Bu yaz tesad�fen, Ayval�kta Mr. Meyer ve ailesine rast�lad�m. Birka� g�n bizde misafir kald�lar. Bir iki defa birlikte yemek yedik. Bir iki defa diyorum, ��nk� bizim misafirimiz olarak ge�irdikleri g�nlerin m�him bir k�sm�n� Burhaniye'nin sayfiyesi olan �ren'de bulunan amcam�n yazl�k evin�de ge�irdiler. Ne yalan s�yleyeyim, onlar� g�r�nce o kadar heyecanland�m ki, heyecan�m veda edinceye kadar devam etti ve size sel�m g�ndermeyi unuttum. Belki onlar, �det yerini bulsun diye, s�ylemi�lerdir ama, i�in esas� dedi�im gibi. Tabii, bu arada okuldaki, yani Kolej'deki yenilikleri, eskilikleri ��rendim.
 
�n�m�zdeki y�llarda f�rsat ve imk�n bulursan�z, sizi de G�me�'de g�rmek, benim ve bizim i�in b�y�k bir k�van� vesilesi olacak, Hocam. Ayval�k ve di�er Edremit K�rfezi �ehirlerinin methiyesi herhalde kula��n�za gelmi�tir. Orada ya�ad���m veya propaganda i�in s�ylemiyorum, ger�ekten g�r�lmeye de�er yerler.
 
Atat�rk �niversitesi bir taraftan geli�irken, di�er taraftan bir�ok dedikodu ve h�diselere sahne oluyor. Ger�ekten, in�aatlar s�ratle ilerliyor. �lerliyor ama Ziraat�ilerle T�pl�lar aras�nda "Bizim binalar �nce tamamlans�n, sizinkiler ��yle olsun, b�yle olsun" kavgas� s�r�yor. 67-68 ders y�l�, Atat�rk �niversitesi'nin onuncu tedrisat y�l� oluyor. Bu, ayn� za�manda Nebraska �niversitesi ile anla�man�n sona erece�i y�l olarak da ayr� bir ehemmiyeti h�iz. Yani bu y�l, "Neb�raska Team" ad� verilen parazitlerin burada son y�l� olacakm��. Di�er bir t�birle, "yan gelip yatarak maa� ziyafeti �ekmeye" paydos.
 
Tabii duymu�sunuzdur, 3. Ordu da Erzincan'a gidiyor. Hatta gitti de, mal�m merasimler de bug�n yar�n yap�l�p bitecek.
 
Bende olan bir de�i�ikli�i de s�yleyeyim, Hocam. Zannetmiyorum ki, d��ar�da g�r�p de beni tan�yabilesiniz. Zira oniki kilo vererek eski �i�man halimden bir �ey b�rakmad�m. �imdi t�� gibi incecik oldum, yani. G�renler, hastal�k falan ge�irdim zannediyorlar. Esas�nda, Erzurum'un Paland�ken Da�lar�'n� t�rmana t�rmana iman�m gevredi. Ben s�yleyeyim gene de, e�er ileride kar��la�acak olursak -in�allah- tan�makta fazla zorluk �ekmeyeceksiniz.
 
�imdilik ellerinizden �per, h�rmetlerimi arz ederken, s�hhatli ve ne�eli g�nler dilerim. Bendeniz �ok s�hhatliyim. Ge�mi� mektuplarda yapt���n�z tavsiyeleri tutmaya �al���yo�rum.
 
H�sn� Himam