“Biz çok �ansl�yd�k: üç o�lumuz (Emre - Ömer - Can PAKSOY) TAC'de okudu. Çok iyi bir e�itim ald�lar; hayata de�i�ik aç�lardan bakabilmeyi ö�rendiler; daha önemlisi ''Dünya �nsan�'' oldular.

Bu �ans�n ba�ka çocuklara da verilmesini sa�lamak en büyük arzumdu.
Mezunlar ofisi ile i�birli�i yaparak ve dostlar�m�n da çok büyük deste�ini alarak gençlerin yoluna ���k tutabildimse ne mutlu bana...!”

Gülru Selek PAKSOY
ACG- Robert College ' 70
Bogazici Üniv. ' 74
Bogazici Üniv. MBA ' 76

 

Tu�laya Katk� Yapanlar
[Soyad� s�ras�na g�re]

Göksel Akçay
Ali Akda�
Asl�&Ahmet Alpay
Atilla Tamer Alptekin
Berceste Anter
Kaz�m Apa
Feyza & Ömer Aras
Sütude Aras
Gülen& Kemal Atilla
Bahar Barslan
Selmin &Faruk Canatar
Tuba & Mutlu Do�ru
Hülya&Sabih Eler
Yelda&Haluk Erbel
Deniz-Selçuk Erden
Fato�&Haldun Erkman
Candan Fetvac�
Müjde-Aykut Gürlek
Ni�van Kabakç�
�ule&Suat Kalfa
Selmin&Burhan Karaçam
Cem Kozlu
Rezzan Köseo�lu
�ahika Kulak
Birgül Özden
Vahide Semra Özümerzifon
Fatma Nur Paksoy
Gülsün&�brahim Paksoy
Melek Rengin Paksoy
U�ur Paksoy
Nusrat&Behiç Pakyürek
Lal Sar�o�lu
Ahmet Murat Selek
Meral Selek
Sumru&Ahmet �en
Ferda Tarzi
Berna Tekinalp
Zeynep Töre
Safiye & TolgaTuta�
Gülhiz Vardar
Mavi� Ye�ena�a
Erkut Yücao�lu
Gök Zaimler