Bireysel Emeklilik Nedir?  

Bireysel Emeklilik Sisteminin amac� bireylerin ileriki ya�lar�nda kullanmalar� amac�yla g�venli bir tasarruf yapmalar�na olanak sa�lamak, bu tasarruflar� y�nlendirmek, d�zenlemek ve te�vik etmektir. Sosyal G�venlik Sisteminin tamamlay�c�s� olan bu birikim i�inde olu�an tasarruflar �m�r boyu emeklilik maa�� ve / veya toplu para �eklinde geri �denir.

 • G�n�ll� kat�l�m esas�na dayanan Bireysel Emeklilik Sistemi, kamu sosyal sigorta sisteminin tamamlay�c�s�d�r.
 • Medeni haklar�n� kullanma ehliyetine sahip olan herkes, bireysel birikimlerini emeklilik fonlar�nda de�erlendirebilir.
 • Kat�l�mc� istedi�i zaman katk� paylar�n�n getirisini de alarak sistemden ayr�labilir.
 • G�venli yat�r�m ara�lar�n� i�eren Bireysel Emeklilik �irketi ve Emeklilik Fonlar� ile Portf�y Y�netimi �irketleri hazine ve kurulun (S.P.K.) denetimine tabiidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi dahilinde

 • Medeni haklar�n� kullanma ehliyetine sahip,
 • 56 ya��n� tamamlayan,
 • En az 10 y�l sistemde kalan ve asgari katk� pay�n� �deyen herkes emeklilik hakk� kazan�r.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil oldu�unuzda erken ayr�labilir ya da katk� pay� �demeye ara verebilirsiniz. Emeklilik plan�n� kendiniz se�ebilirsiniz. Emeklili�e hak kazand���n�zda elde edece�iniz gelir, katk� paylar�n�n miktar�na ve bunlar�n getirilerine ba�l�d�r.

Emekli oldu�unuzda, birikimleriniz bir k�sm�n� veya tamam�n� alabilirsiniz. �sterseniz �m�r boyu emekli maa��n�z�, y�ll�k gelir sigortas� s�zle�mesi �er�evesinde ayl�k, 3 ayl�k,
6 ayl�k yada y�ll�k se�enekleri dahilinde alabilirsiniz.

 

B�REYSEL EMEKL�L�K S�STEM�NDE KATILIMCI(S�GORTALI) S�STEME KATILDI�I MEVCUT ��RKETTEN EN AZ 1 YILSONRA BA�KA B�R ��RKETE T�M HAKLARIYLA GE��� YAPAB�L�R

 Bu�u demektir; kat�l�mc�n�n(sigortal�n�n) bireysel emeklilik sistemine ba�lang�� tarihi yeni �irkette de esas al�n�r ve ki�inin mevcut �irketindeki birikimlerinin(fonun) tamam� yeni �irkete aktar�l�r,

Ancak Bireysel emeklilik �irketinde G�R�� A�DATI vard�r

G�R�� A�DATI;Bir defaya mahsus ve BES�e ilk giri� yapt���n�z emeklilik �irketine �denir.

Mevcut emeklilik �irketinizle yapt���n�z anla�ma do�rultusunda e�er giri� aidat� ilk ba�tan al�nmam�� (ertelenmi�) ise aktar�m s�ras�nda mevcut fonunuzdan al�n�r ve kalan tutar yeni �irketinize aktar�l�r.Kat�l�mc�lar(sigortal�lar) mevcut emeklilik �irketinde kalmak en az bir y�l ko�ulu ile istedi�i kadar �irket de�i�tirme hakk�na sahiptir.

  

B�REYSEL EMEKL�L�K S�STEM�NDE KES�NT�LER

 BES�te 4 kesinti vard�r;

 1)G�R�� A�DATI ; Sistemde yaln�zca 1 defaya mahsus ve ilk giri� yap�lan �irkete �denir.

Maximum ayl�k br�t asgari �cret kadard�r(asgari �cretle do�ru orant�da art�� g�sterir)

         Emeklilik�te Giri� Fortis Aidat�;

1) PE��N 60 USD (�lk giri�te pe�in olarak, tahsil edilen g�nki Merkez Bankas� d�viz ali� kurundan �denir)

  2)TAKS�TLE 18 USD*4 TAKS�T=72 USD (3 AYLIK PER�YODLARLA TAHS�L ED�L�R.) (Merkez Bankas� d�viz al�� kuru)

  3) ERTELEME (5 YIL BOYUNCA S�STEMDEN �IKILMADI�I TAKT�RDE ALINMAZ. ERKEN AYRILMA HAL�NDE ASGAR� �CRET BAZINDA KADEMEL� OLARAK KES�NT�YE MARUZ KALIR.)

  Erken ayr�lma durumunda y�llara g�re br�t asgari �cret �zerinden al�nacak giri� aidat�;

1_2 y�l.........................................Br�t Asgari �cretin % 80'�

2_3 y�l.......................................... Br�t Asgari �cretin % 60'�

3_4 y�l.......................................... Br�t Asgari �cretin % 40'�

4_5 y�l.......................................... Br�t Asgari �cretin % 20'si al�n�r.

5. y�ldan sonra al�nmaz.

2)Y�NET�M G�DER� KES�NT�S�; D�zenli �denen katk� paylar�ndan (primlerden) Emeklilik �irketi katk� pay�n� yat�r�ma y�nlendirmeden �nce maximum katk� pay�n�n %8�ini al�r.

 

 • Fortis Emeklilik�te Y�netim Gideri Kesintisi;

 YGK %8�dir ancak yat�r�lan katk� pay�n�n %8�i 10$�r� a��yorsa kat�l�mc�dan(sigortal�dan) yaln�zca 10$ al�n�r.

�rn; ayl�k katk� pay� 250ytl tasarruf yapan kat�l�mc�n�n ygk�s� 20 ytl olur ancak,bu de�er bug�nk� �artlarda 10$ a�t��� i�in kat�l�mc�dan yaln�zca 10$ kar��l��� ygk al�n�r.

 ANCAK;

�ster ba�lang��ta,ister ara d�nemde,ister 1.y�l�n sonunda kat�l�mc�n�n Fortis Emeklilik�teki fonu 3.000 $ kar��l��� (MB D�viz al�� kuru) ytl ula�t��� andan itibaren Y�netim Gideri Kesintisi oitibaren Fortis Emeklilikte birikim yapt��� s�re boyunca % 0�d�r.

 Ba�ka �irketten aktar�m yapan kat�l�mc�n�n eski �irketteki fonu 3.000$ �r� ge�mi� ise yine y�netim gideri kesintisinden muaft�r.

E�er aktar�m esnas�nda mevcut fonu 3.000$ �ra hen�z ula�mam�� ise geriden gelen fonunu 1 y�l i�erisinde yeni katk� paylar� ile 3.000$�ra tamamland��� andan itibaren yine ygk.den muaft�r.

 NOT:MEVCUT FONDAN AKTARIM ESNASINDA Y�NET�M G�DER� KES�NT�S� ASLA YAPILMAZ.

 3)STOPAJ KES�NT�S�; Yaln�zca sistemden ayr�l�rken devlet taraf�ndan al�n�r.�irketler aras� ge�i�te asla stopaj uygulanmaz.Kademeli kesinti yap�l�r.T�m sigorta �irketlerinde ayn� uygulama zorunludur.Fon Takasbanktan bozdurulurken Hazine taraf�ndan otamatik olarak uygulan�r.

 • 10 Y�ldan �nce sistemden ayr�lma durumunda;Mevcut fonun %15�ine
 • 10 Y�ldan sonra sistemden ayr�lma durumunda; Mevcut fonun %10�nuna
 • 10 y�l ve 56 Ya��n� dolduranlar emekli hakk�na sahiptir;Mevcut fondan % 0 ancak maa� almay�p fon toplu olarak al�nmak istenirse % 3.75 stopaj ugulan�r

  4) FON ��LET�M G�DER� KES�NT�S�; Fonu y�neten �irket taraf�ndan g�nl�k maxiumum y�zbinde 10 olarak toplam fondan al�n�r,bu da y�ll�k % 3.65�tir.

 

        Fortis Emeklilik�te Fon ��letim Gideri Kesintisi;

 Fortis Emeklilik�te toplam 6 fon mevcuttur,kat�l�mc�lar istedi�i fon paketinden istedi�i oranda sat�n alma ve y�lda en �ok 4 kez fonlar�n� de�i�tirme hakk�na sahiptir.Fortis Emeklilik fon i�letim gideri kesintisi g�nl�k y�zbinde oran� �zerinden ve fonlar�n kuruldu�u g�nden bug�ne kadarki getiri performans� a�a��da ayr�nt�lar�yla sunulmu�tur;

FORTIS EMEKL�L�K VE HAYAT A.�. FONLARI

 

 

FORTIS EMEKL�L�K VE HAYAT A.�. GEL�R AMA�LI D�V�Z C�NS�NDEN KAMU BOR�LANMA ARA�LARI EYF

5,50

2,01

FORTIS EMEKL�L�K VE HAYAT A.�. GEL�R AMA�LI D�V�Z C�NS�NDEN YATIRIM ARA�LARI EYF

5,50

2,01

FORTIS EMEKL�L�K VE HAYAT A.�. GEL�R AMA�LI KAMU BOR�LANMA ARA�LARI EYF

7,50

2,74

FORTIS EMEKL�L�K VE HAYAT A.�. �HT�SASLA�MI� �MKB ULUSAL 30 ENDEKS� EYF

10,00

3,65

FORTIS EMEKL�L�K VE HAYAT A.�. PARA P�YASASI EMANET L�K�T - KARMA EYF

7,50

2,74

FORTIS EMEKL�L�K VE HAYAT A.�. PARA P�YASASI L�K�T KAMU EYF

4,00

1,46

 

 

 

FORT�S EMEKL�L�K FON PERFORMANS B�LG�LER�

Emeklilik Yat�r�m Fonlar�

16/05/2008 Tarihi Fon De�eri

01/12/2003 Tarihi Fon De�eri

De�i�im (%)

Para Piyasas� Likit Kamu

0.02008

0.010244

96.02

Gelir Ama�l� Kamu Bor�lanma Ara�lar�

0.022029

0.010242

115.079994

Gelir Ama�l� D�viz Cinsinden Yat�r�m Ara�lar�

0.013235

0.010302

28.47

Gelir Ama�l� D�viz Cinsinden Kamu Bor�lanma Ara�lar�

0.011463

0.010101

13.48

�htisasla�m�� �MKB Ulusal 30 Endeks

0.023628

0.009313

153.70999

Esnek

0.01934

0.010107

91.35

Para Piyasalar� Emanet Likit Karma

0.017108

0.010131

68.869995

SEV �LE DAMA S�GORTA ARACILIK H�ZMETLER� VE �TH.�HR. ARASINDAK� BA�I� GENEL �ARTLARI

 • Yaln�zca Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derne�i ve SEV Vakf� taraf�ndan y�nlendirilen ve bu kurumlar arac�l���yla BES�e �ye olmak isteyen kat�l�mc�lar� ve bu kat�l�mc�lar�n referanslar�n�n �zerinden kesilen BES S�ZLE�MELER�N� kapsar.
 • Ba��� miktar� her bir s�zle�meye(poli�eye) �denen ilk katk� pay�n�n % 50�si kadard�r ve bir defaya mahsus �denir.
 • Ba���lar ilk katk� pay�n�n �ekiminden sonraki ay�n 10�nunda veya takip eden i� g�n�nde yap�l�r.
 • Kat�l�mc�lar�n en az 1 y�l sistemde kalmalar�,12 ay boyunca katk� pay� �demelerine ara vermemeli ve katk� paylar�n� en az 1 y�l ilk ba�lang�� miktar� kadar devam ettirmeleri gerekmektedir.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi yasalar� gere�ince kat�l�mc�lar 1 y�ldan �nce de sistemden ayr�lma,ara verme ve katk� pay�n� indirme hakk�na sahiptir.S�z konusu i�lemlerin ger�ekle�mesi durumunda eksi bakiye bir sonraki ay�n ba����na mahsup edilecektir.

Bu durum yaln�zca ilk 1 y�l i�in s�z konusudur,13. aydan itibaren yasal haklar�n� kullanan kat�l�mc�lardan dolay� herhangibir olumsuzluk taraflar i�in s�z konusu de�ildir.

E�er 1 y�ldan �nce ara veren ve/veya katk� pay�n� indiren kat�l�mc�lar,1 y�l dolmadan ge�mi� a��klar�n� kapatmalar� durumunda Dama Sig. Arac. Hizm.bir sonraki aya ba���� yeniden yapmakla y�k�ml�d�r.

 • S�zle�me TAC Mezunlar Derne�i ve SEV taraf�ndan projenin ba�lat�ld��� g�n itibar� ile ge�erlidir.
 • TAC Mezunlar Derne�i ve SEV taraf�nca network a��nda kampanyan�n tan�t�m� ve bilgilendirilmesi yap�lacak,B�Z Letter�da Dama Sigorta ve Fortis Emeklilik ve Hayat A.ޒnin BES �r�n�ne kampanya s�resince tam sayfa yer verilecektir.
 • Dama Sig. Arac�l�k Hizm. Dr. Ali Cerraho�lu�nahaftal�k ve ayl�k rapor verecek, her 3 ay�n sonunda da Mezunlar Derne�ine durum de�erlemesini yaz�l� olarak bildirecektir.
 • Dama Sig. Arac. Hizm.nin Fortis Emeklilik ile mevcut s�zle�mesi May�s 2011�e kadar ge�erlidir.Projenin bu s�re� sonundan daha fazla s�rmesi durumunda taraflar�n May�s 2011�den sonra yeni antla�ma yapmalar� gerekmektedir.
 • Kat�l�mc�lar�n ba�ka bir �irkette olan mevcut BES�lerini aktarmalar� durumunda Dama Sig.i�in yeni i� kapsam�na girdi�inden dolay�,proje �artlar�na dahildir.
 • Kat�l�mc�lar� bilgilendirme,s�zle�meyi doldurma,hizmeti sunma ve ilgili t�m masraflar Dama Sigorta Arac.Hizm.�ne aittir.
 • Dama Sigorta Arac. Hizm.sahibi Diledi Ad�yaman��n �slak imzas� ve bilgisi dahilinde olmadan doldurulan s�zle�melerden, elden yada herhangibir �ekilde tahsil edilen Katk� Paylar�ndan Dama Sig.Arac.Hizm ve Fortis Emeklilik ve Hayat A.� kesinlikle mesul de�ildir.
 • Taraflar�n s�z konusu anla�may� suistimal etmeleri durumunda anla�may� fesih etme ve hukuksal i�lem yapma hakk�na sahiptir.
 • SEV , Dama Sigorta Arac�l�k Hizmetleri ve �th.�hr.�ta ba���lar�n makbuzunu vermekle y�k�ml�d�r.