Bir burs fonu olu�turma fikri, y�llar �nce, Mezunlar Derne�i Ankara �ubesi ad�na Talas Amerikan Ortaokulu�nda, sevgili G�zde �zg�dek ile d�zenledi�imiz bir �okula d�n��� etkinli�inde ortaya ��km��t�. O toplant�da, kaybedilen TAO �nun yeniden hayata ge�irilmesi, o olmazsa belki de yeni okullar a��lmas� g�ndeme gelmi�ti. Ama hi�birisi ger�ekle�mese bile, elde var olanlar� ya�atmak boynumuzun borcu diye d���nm��t�m.

Merak etmi�tim. Sadece 3 adet kalan Board Okullar�nda, di�erlerinde olmayan ne vard� ki, mezunlar� seneler sonra bile birbirlerine ve mezun olduklar� okullar�na bu denli ba�l� idiler. Burada verilen nas�l bir e�itimdi ki, mezunlar� �a�da� T�rkiye Cumhuriyeti�nin iskeletinde �nemli, ya�amsal yerlere sahip oldular. Doktor, m�hendis, i�-insan�, akademisyen, diplomat oldular. Ama ne oldularsa, iyi insan oldular, bulunduklar� topluluklarda fark edildiler, lider, ayd�nl�k insan oldular.

Bu sorunun cevab�n� belki en iyi bu konuda uzman olan bilim adamlar� verecektir. Ancak, emin oldu�um, en belirleyici etkenin, bu okullar�n birer yat�l� �misyoner� okullar� olmalar� ger�e�idir. 19.Y�zy�l�n ikinci yar�s�ndan itibaren yo�unla�an bu hareketin Osmanl� �mparatorluk d�neminde din tan�t�m�/yaymas� amac� ile yola ��kan misyonerleri, Kurtulu� Sava�� sonras�, Cumhuriyetle birlikte, yeni bir anlay�� ve g�rev tan�m� ile Anadolu�ya d�nm�� ve etnik-dini ay�r�m yapmadan, �iyi� insan yeti�tirmeyi ama�lam��lard�r.

T�m TAC sonras� ya�am�m boyunca, anneme ve babama, beni bu okula g�nderdikleri i�in minnet duydum. Nas�l duymam ! Salt beni de�il, ablam� da, k�s�tl� imkanlar� ile , t�rl� maddi ve manevi fedakarl�klar yaparak, nereden haberini ald�klar�n� bilmedi�im bu okullara, 11 ya��ndaki �ocuklar�n� ,g�nderdiler. Bu cesareti ve ileri g�r��l�l��� ben �imdi, 40 y�l sonra, g�steremem. Peki, fark�m�z nerede ? Fark�m�z, annemin ve babam�n ger�ekten, �sokak lambas� ile ders �al��an�, Cumhuriyetin ilk ku�a��ndan olmalar�. Yokluk ve fakirlik i�inde, k�yden bin bir zorlukla �nce kasabaya, sonra �ehre g�� edip, �makus talihlerini� yenmeye yemin etmi� bir ku�a��n �ocuklar� olmalar�. E�itimin de�erini onlardan iyi kim bilebilir ki. Bize kendi ya�ad�klar� zorluklar� ya�atmamak i�indi t�m bu fedakarl�klar. S�n�f�mdaki t�m di�er arkada�lar�m�n anne-babas� gibi idiler. Kendilerini bizlerin e�itimine adad�lar.

�imdi, bizlerin bu ku�a�a olan bor�lar�n� �demelerinin zaman� geldi. Binlerce kilometre uzaklardan bu topraklara gelerek t�m ya�amlar�n� gen� insanlar�n e�itimine adayan bu �g�rev insanlar�n�n� ve onlara inanarak �ocuklar�n�n e�itimi i�in bu yuvalara katk� yapan bu insanlara olan borcumuzdan bahsediyorum. S�ra bizlerde. TAC� yi bizden sonra gelecek ku�aklar�n e�itimi i�in ayakta tutmal�, daha da geli�tirmeli, gelece�e ta��mal�y�z.

Bu tu�la projesini de, bu ama� u�runa harcanan en �nemli �abalardan biri olarak g�r�yorum ve bu tu�lalar�, sevgili annem ve babam�n �l�ms�zl��� ve e�itim sevdalar�n�n birer sembol� olarak sonsuza kadar saklamak istiyorum.

Cengiz ATALAY � 72