Cengiz Dolunay '55            ve o�lu G�n Kuran '55 Tuncer Erzin '56            ve e�i, iki k�z�,            ve k���k k�z�n�n                erkek arkada�� Abdullah Ate� '59 Cevat Taylan '59 Mete Bora '59 Erol Et�io�lu '62            ve k�z� Bahattin G�rs�z '63 G�rkan Erta� '63 Mehmet Artun '63 Metin Acet '63 Alpaslan �zdo�ru '64 Erez S�ylemez '65 B�lent G�kay '66 Mehmet Dalk�l�� '67             ve e�i, k�z� Feridun Duyguluer '69 Refik Kutluer '74 Ali Sedat �zberk '79 G�nhan Uygur '84 Hakan Ayta� '84 Sinan Kamilo�lu '84 G�zde �zg�dek '86 Deniz �zdal '94 Zeynap �nl�do�an '98 �a�lar Y�lg�r '01             ve k�z arkada��                                                                                                                                                                  

Foto�raflar

�zerlerine t�klayarak b�y�k halde g�rebilirsiniz.

Bahattin G�rs�z '63'�n Kaleminden
Tuncer Erzin (56) A�am'la uzun s�redir ne zaman bir araya gelsek Ankara'da mukim TAC'l�lara iyi bir kebap yedirmek i�in kafa yorard�k. Ben Adana'daki Onur Kebap��s�'n�n uzant�s� olan Etrak lokantas�n� �nerirdim, Tuncer A�am burnunu k�v�r�rd�.Nihayet bir g�n denk geldi, beraberce Etrak'a gittik. Paray� kendisi �demesine ra�men memnun kald�.
 
Son Cuma'da (27 Mart) North Shield'de biraraya geldi�imizde Tuncer A�am fikri ortaya att�. Tabii en b�y�k destek benden geldi. Haz�run da destekleyince 1 Nisan g�n� Etrak'a gidilmesine karar verildi. Bunun 1 Nisan �akas� olmad��� �zellikle vurguland�.
 
Tuncer A�am yemedi i�medi bir duyuru haz�rlayarak milleti internet �zerinden haberdar etti. Etmekle kalmay�p gelmeyenden hesap soraca��n� �zellikle vurgulad�. Ben de Etrak'�n orta�� �evket Usta'y� (di�er ortak Samet Aybaba) aray�p men� ve fiyat �zerinde mutab�k kald�m.
 
1 Nisan g�n� saat 12.00'de 25 mezun ve 9 tan�� (e�, o�ul, k�z, erkek arkada�, k�z arkada�) biraraya geldik.
 
Ne var ki bir kere de ba�ka bir senenin mezunlar� �nde olsun. Her zaman oldu�u gibi bu sefer de en fazla kat�l�m '63'l�lerdendi. Kendim de '63'l� oldu�um i�in bana d��mez ama, ben yine de bu s�n�f� (baz�lar� efsane s�n�f diyor) kutluyorum.
 
Etrak'a erken gelenlerden Cengiz Dolunay '55, bir s�re �nce kebap yemek �zere bir ka� mezunla gitti�i Eski�ehir yolundaki �ad�r Lokantas�'nda (yoksa Kebap��s� m�yd�?) ya�ad��� memnuniyetsizlikten olacak, kimseye merhaba demeden �evket Usta'y� bularak nas�l bir kebap istedi�ini uzun uzun anlatt�. Nitekim yan�mda oturan Cengiz Abi'ye gelen kebapsa, bana gelen ba�ka bir �eydi; bana gelen kebapsa, ona gelen ba�ka bir �eydi. Cengiz Abi'mize olan sayg�mdan dolay� bu fark� sorgulamad�m.
 
Kat�laca��n� bildirmemi� olmas�na ra�men, aram�za kat�lmas� alk��larla kar��lanan Cevat Taylan '59 Abi'miz nedense biraz sinirliydi. Anla��ld� ki Cevat Abi'miz mekan�n Etrak olan ismini be�enmemi�. Malum, "Etrak" T�rkler demek. Neden T�rk kelimesinin �o�ulu Arap�a veya Fars�a olsunmu�? Bari "Etrak-� biidrak" (idraksiz T�rkler) deselermi�. Cevat Abi'mizin bu d���ncesi kat�lanlarca desteklenmese, hatta "abesle i�tigal" olarak yorumlansa da s�yledi�inin arkas�nda oldu�unu lokanta ��k���nda otomobillere binerken dahi s�rd�rd�. Cevat Taylan Abi'miz renkli bir ki�idir. Mezuniyet y�l�n� soranlara, "59 ama ben 69'u tercih ediyorum" deyince, Tuncer Abi'mizden cevap gecikmedi: "Sen �imdilik 31'le yetin."
 
Yemek boyunca pek oturmayan, herkese laf yeti�tiren bu arada bir ufak rak�y� g�t�ren Tuncer Abi'miz, garsonun kendisine "Sizdeki bu enerjiye hayran�m, neredeyse hi� oturmad�n�z" demesine �ok memnun olmu�, ama garson "Herhalde evde de b�yle enerjiksinizdir" diye ekleyince memnuniyeti b�y�k bir teess�re d�n��m��.
 
Yemek tarihi olarak 1 Nisan'�n belirlenmesi 1 Nisan �akas� de�ildi ama, bu durum yemek s�ras�nda 1 Nisan �akas� yap�lmas�na engel olmad�. Nitekim, Mehmet Artun '63, lokantan�n bir k��esinde �sk�dar Amerikan K�z Koleji mezunu olan bir grup han�m�n oturmakta oldu�unu s�yleyince, Tuncer Abi'miz b�y�k bir heyecanla han�mlar�n oldu�u k��eye seyirtip, en sevimli halini tak�narak, be�u� bir �ehreyle "Merhabaaa Han�mlar, biz de Tarsus Amerikan Kolejindenik" dedi�inde, han�mlar b�n b�n y�z�ne bak�nca, neye u�rad���n� �a��r�p k�s k�s masam�za gelip olan� biteni anlatmakta teredd�t etmedi. �imdi Tuncer Abi'mizin Mehmet Artun'dan bu �akan�n intikam�n� nas�l alaca�� merak ediliyor.
 
Yenilen f�nd�k lahmacun, minik peynirli pide, i�li k�fte ve kebap, i�ilen �algam (hemi de deneli) herkes tarf�ndan be�enildi ve �evket Usta tebrik edildi. Kebap uzman� olan Cengiz Abi'miz, "Adana d���nda yedi�im en iyi kebap"dedi. B�ylece, Etrak'� �neren ki�i olarak olas� tenkitleri bertaraf etmi� oldum. Zaten kebap be�enilmeseydi, masdayken "B�t�n sorumluluk Tuncer Abi'mizindir" der, bu yaz�y� da yazmazd�m.
 
Bu arada bir tu�lal�k da ba��� topland�. (Akar Burduro�lu ve Ali Cerraho�lu duymas�n. Duyarlarsa "34 ki�i ancak bir tu�lal�k ba��� m� toplad�n�z" diyeceklerinden hi� ��phe etmiyorum.) Kat�laca��n� bildirmemesine kar��n aram�za kat�lan di�er bir mezun da Refik Kutluer '74 idi. Refik Kutluer kat�lmakla kalmad�, 1 Nisan 1945 g�n� do�an (acaba do�mu� mudur yoksa 1 Nisan �akas� olarak y�llard�r bizi mi i�letiyor?) Metin Acet'in do�um g�n�n� kutlamak �zere, Zeynep �nl�do�an'�n '98 lojistik deste�iye masaya do�um g�n� pastas� gelmesini sa�lad�. �yi ki do�dun Metin.
 
Yediklerimiz lezzetli, mavra muhte�emdi. Masa b�y�k oldu�u i�in, sadece bulundu�um cenahtaki mavralar� aktard�m. Di�er cenahta oturan Mete Bora '59 Abi'miz, Mehmet Dalk�l�� ''67, G�zde �zg�dek '86 ve di�er abi ve karde�lerimiz aras�nda kimbilir ne mavralar at�lm��t�r.
 
Gelenler memnun kald�, gelemeyenler muhakkak �z�lm��t�r. Tekrar biraraya gelmek �midiyle sevgi ve sayg�lar�mla.