.alemin kral�. 

.�kiBinBir.

2001 derler benim ad�ma, ad�ma; bakmayanlar pi�man olur tad�ma!
 
ya�am sanki    bir r�ya ayr�l�klara bak�nca, anlams�z bu d�nya, sensiz ya�ad�k�a!


.kat�lanlar.

125. Y�l Come Together Balosunda gelen katk�lar


 
 
“ Murat ���tken (2)
Sabanur K�ra�
�a�lar Y�lg�r
 
”

 


tu�la projesine kat�lan 2001 mezunlar�

Stickler'a bir tu�la da sen koy ! projesi "Tu�lan� koy, �a�da� e�itimi destekle" slogan�yla yola ��km��; sa�lam temellere dayanan bir projedir. Yerel ve ulusal olarak ilgi g�rm�� ve hedefine emin ad�mlarla ilerlemektedir. Bizler de TAC 2001 mezunlar� olarak bu projeye ilgisiz kalamazd�k, kalmayaca��z!
 
 
“ Yusuf Bahar
�a�lar Y�lg�r
P�nar Haksal
G�l Ta�l�el
G�ney Yasavur
Cenker Karde�ler
Ay�eg�l Karsl�
Murat ���tken
 
”

TAC'den fiziken ayr�lmam�z �zerinden alt� y�l ge�ti ve art�k hepimiz �niversite e�itimlerimizi de yava� yava� tamaml�yor ve �e�itli yerlerde �al��maya, i� kurmaya ba�l�yoruz! Ama TAC'den ruhen ayr�lmak m�mk�n olmuyor! Ya�anan anlar, kurulan dostluklar hep s�r�yor. Ve i�te burday�z! Ba�ar�l�, p�r�l p�r�l gen�ler de bizim ya�ad�klar�m�z� ya�ayabilsin, TAC'li olman�n ayr�cal���n� hissedebilsin istiyoruz! Bu nedenle biz de bu projenin bir par�as� olduk! Tu�lam�z� koyduk! Yukar�daki liste �imdiye kadar katk�da bulunanlar� i�eriyor. Yak�n zamanda bu listenin uzay�p gitmesini, tu�la say�m�z�n giderek artaca��n� �mit ediyoruz.


Yi�it ��sever An� Tu�las�na kat�lan mezunlar

Yi�it'imizi �ok gen� ya�ta kaybettik. Onun an�s�n� Tu�la sayfas�nda ya�atmak i�in d�nem tu�lam�za ad�n� verdik. KAtk� yapanlar
 
 
“ Aras Bilgen
P�nar Haksal
Sabanur K�ra�
Ay�eg�l Karsl�
�a�lar Y�lg�r
Leman Ate�ok
Murat Soyupak
Nazl� Buldurgan
�zbek �zler
Yusuf Bahar
Erol Luc Tekeli
Nazl� Menemencio�lu
�zge Kalfa
Ayd�n Kad�o�lu
Cenker Karde�ler
Sonat Kerem
Alper �z
Argun Alparslan
Cenk Da�suyu
Do�u G���k
Kemal �z�ahin
Mazhar �zsoy
Nevzat Can �ener
Nisa K�sac�k
Serhat G�l
Nazmiye Milli
Alper Atamer
Asl� Alta�
Burak Kocatepe
Bur� Yal��n
Can Bal��k
Can T�rkmen
Cevdet D�nmez
�a�la Ener
Defne Ersoy
Duygu Demircan
Ece Akmanlar
Erdem Belli
Eren Hak��l
Ezgi Taze
Fatih G�ndo�du
G�l Ta�l�el
G�ney Yasavur
Hale �akall�
�pek �zgialp
Merve Bindebir
Murat ���tken
M�ge Kahya
O�uz Ko�
Onur Kurluk
�m�r �zkarde�ler
Pamir �er�i
Selen �nen
Suzan Meto
S�ha Canatan
S�leyman �zkan
�erin Baykam
Turgut Ye�ena�a
Vefa �olak
Yi�it Akda�
Zeynep Elbeyli
Serta� �elik
 
”

TAC'den fiziken ayr�lmam�z �zerinden alt� y�l ge�ti ve art�k hepimiz �niversite e�itimlerimizi de yava� yava� tamaml�yor ve �e�itli yerlerde �al��maya, i� kurmaya ba�l�yoruz! Ama TAC'den ruhen ayr�lmak m�mk�n olmuyor! Ya�anan anlar, kurulan dostluklar hep s�r�yor. Ve i�te burday�z! Ba�ar�l�, p�r�l p�r�l gen�ler de bizim ya�ad�klar�m�z� ya�ayabilsin, TAC'li olman�n ayr�cal���n� hissedebilsin istiyoruz! Bu nedenle biz de bu projenin bir par�as� olduk! Tu�lam�z� koyduk! Yukar�daki liste �imdiye kadar katk�da bulunanlar� i�eriyor. Yak�n zamanda bu listenin uzay�p gitmesini, tu�la say�m�z�n giderek artaca��n� �mit ediyoruz.


Tu�la say�m�z ve katk� yapanlar�n say�s� giderek artacak dedik ve dedi�imiz oldu! Bir homecoming g�n� pamuk eller ceplere girdi! Ve neticede bizim kat�l�m listesi a�a��daki hale geldi:

“ �zbek �zler
Leman Ate�ok
Kemal �z�ahin
Erol Tekeli
O�uz Ko�
Ece Akmanlar Ko�
Duygu Demircan
Fatih G�ndo�du
Asl� Alta�
�pek �zgialp
G�ney Yasavur
Vefa �olak
Tolga Sand�k��
Ezgi Taze
�a�lar Y�lg�r
Alper Atamer
Zeynep Elbeyli
Sinan �eny�rek
Sadi Hamut
Pamir �er�i
Can Bal��k
Nisa K�sac�k
Ertu� Ersonra
�m�r �zkarde�ler
Merve Bindebir
Aslan Manavo�lu
Defne Ersoy
Nazmiye Milli
Haluk Sar�
Toros Senan
Sonat Kerem
Cenker Karde�ler
Alper �z
Mazhar �zsoy
Turgut Ye�ena�a
Can T�rkmen
Mehmet Uyar
Selen �nen
Yusuf Bahar
Mustafa ��sever
�erin Baykam
Murat ���tken
G�zde Co�kuner
Serhat G�l
Emrah Demircio�lu
Ahmet G�knar
D�rdane Erkal
Sabanur K�ra�
Ay�e Uygur
Yi�it Akda�
Erdem Ar�kan
Eren Hak��l
K�r�at �olak
P�nar Haksal
Nazl� Buldurgan
Serta� �elik
Mehmet Bayraktaro�lu
R�fat K�ral '78
Atakan Sobay TAO'54
 
”

20. Mezuniyet y�l�m�zda homecoing g�n� 87 Tu�la ba��� yapt�k. Parantez i�indeki rakamlar ilgili ki�inin ba���lad��� Tu�la miktar�n� g�steriyor. Parantez i�inde bilgi olmayanlar�n katk�s� 1 tu�lan�n alt�nda.

“ Murat Soyupak (20)
Argun Alparslan (10)
Hasan Adal� (5)
Cenk Da�suyu (5)
Erol Tekeli (5)
Turgut Ye�ena�a (5)
�zbek �zler (5)
�a�lar Y�lg�r (3)
Emrah Demircio�lu (2)
Selen �nen (2)
Efe �ahino�lu (2)
Alper �z (1)
Ayd�n Kad�o�lu (1)
Ay�eg�l Karsl� (1)
Ece - O�uz Ko� (1)
Erdem Ar�kan (1)
Ezgi Taze (1)
G�ney Yasavur (1)
Hale �akall� (1)
Mazhar �zsoy (1)
Merve - �m�r �zkarde�ler (1)
Murat ���tken (1)
Nazl� Buldurgan (1)
Nazmiye Milli Ener (1)
Tolga Sand�k�� (1)
S�ha Canatan (1)
Vefa �olak (1)
Yusuf Bahar (1)
Defne Ersoy Acarsoy
P�nar Haksal
Nazl� Menemencio�lu
Eren Hak��l
K�r�at �olak
Ahmet G�knar
Aras Bilgen
Bur� Yal��n
Cenker Karde�ler
�a�la Ener Mitrani
Duygu Demircan G�r
Erdem Belli
Fatih G�ndo�du
G�zde Co�kuner K�stak
Leman Ate�ok
Nisa K�sac�k �nder
 
”

designed by �a�lar Y�lg�r